Regulamin

 

Regulamin Świadczenia Usług Aircompensation sp. z o.o.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej AirCompensation, w tym politykę prywatności oraz sposób zawierania i treść Umów z Klientami. Użytkownik Strony internetowej, pozostając na niej, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 2
Definicje

 

AirCompensation – AirCompensation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kielecka 19, 31-523 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000665828, NIP: 6751584482, REGON: 366697693.

 1. Strona AirCompensation – strona dostępna pod adresem www.aircompensation24.com oraz www.aircompensation24.pl
 2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony AirCompensation.
 3. Klient – Użytkownik, który zawarł Umowę z AirCompensation.
 4. Umowa – umowa między Klientem a AirCompensation, zawarta na warunkach ustalonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Odszkodowanie – odszkodowanie ustalane w oparciu o Rozporządzenie (WE) Nr 261/04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady
  odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dłuższego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie EWG nr 295/91.
 6. Inne Należności – należności związane z dochodzeniem Odszkodowania, jak np.: odsetki lub koszty sądowe, których zapłata nastąpi wyłącznie na rzecz AirCompensation.
 7. Roszczenia – Odszkodowanie lub Inne Należności przysługujące Klientowi lub reprezentowanym przez niego osobom.
 8. Postępowanie sądowe – postępowanie przed sądem cywilnym wywołane złożeniem pozwu w celu dochodzenia Odszkodowania lub Innych Należności.
 9. Postępowanie administracyjne – postępowanie przez organem nadzorczym nad przewoźnikiem lub innym podmiotem rozstrzygającym spory z konsumentami.

§ 3
Przedmiot i sposób zawarcia Umowy

 

 1. Przez zawarcie Umowy Klient zleca AirCompensation dochodzenie Roszczeń w swoim imieniu lub w imieniu reprezentowanych przez niego osób.
 2. Zlecenie dochodzenia Roszczeń następuje przez zgłoszenie szkody poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej lub formie korespondencji elektronicznej – przez zgłoszenie
  na adres: info@aircompensation24.com.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez AirCompensation w korespondencji e-mail, przy czym AirCompensation przystąpi do wykonywania Umowy po
  otrzymaniu kompletnej dokumentacji, w tym pełnomocnictwa od Klienta lub reprezentowanych przez niego osób, lub po rozpoczęciu działań przez AirCompensation w imieniu Klienta lub
  reprezentowanych przez niego osób.
 4. Klient zgłaszając szkodę także w imieniu innych osób oświadcza, że jest umocowany do działania w ich imieniu, przedkładając stosowny dokument – pełnomocnictwo lub akt stanu
  cywilnego.
 5. Klient zgłaszając szkodę akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i tym samym wyraża zgodę na warunki Umowy wynikające z treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
Obowiązki Klienta

 

 1. Klient oświadcza, że przed zgłoszeniem szkody przez Stronę internetową AirCompensation nie zlecił dochodzenia Roszczeń w tej samej sprawie innemu podmiotowi i nie toczy się żadne
  postępowanie sporne w tej samej sprawie. W przypadku gdy Klient składał wcześniej samodzielnie reklamację bezpośrednio do przewoźnika, oświadcza, że postępowania
  reklamacyjne zakończyło się negatywnie i nie podejmował w tej samej sprawie dalszych czynności.
 2. Klient zobowiązuje się, że po zgłoszeniu szkody poprzez formularz na Stronie Internetowej nie zleci innemu podmiotowi dochodzenia Roszczeń z tytułu zgłoszonej uprzednio
  AirCompensation szkody.
 3. Klient zobowiązuje się do udzielenia i dostarczenia AirCompensation pełnomocnictwa do reprezentacji Klienta lub dostarczenia pełnomocnictwa udzielonego przez inną reprezentowaną
  przez Klienta osobę. Pełnomocnictwo dla AirCompensation obejmuje w szczególności prawo do: składania lub odbierania oświadczeń w relacjach z przewoźnikiem lotniczym, w tym
  negocjowania wysokości Odszkodowania, akceptacji Odszkodowania lub Innych Należności od przewoźnika; prawo odbioru Odszkodowania lub Innych Należności; prawo podjęcia wszelkich
  niezbędnych kroków prawnych przed organami administracji publicznej oraz prawo do reprezentowania w relacjach z osobami trzecimi, w zakresie związanym z dochodzeniem
  Odszkodowania lub Innych Należności.
 4. W przypadku konieczności dochodzenia Odszkodowania w Postępowaniu Sądowym Klient zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa prawnikom zewnętrznym wskazanym przez
  AirCompensation. Pełnomocnictwo dla prawnika obejmuje w szczególności prawo do: składania lub odbierania oświadczeń w relacjach z przewoźnikiem lotniczym, w tym
  negocjowania wysokości Odszkodowania lub Innych Należności, akceptacji Odszkodowania lub Innych Należności od przewoźnika; prawo podjęcia wszelkich niezbędnych kroków
  prawnych przed organami administracji publicznej lub sądami oraz prawo do reprezentowania w relacjach z osobami trzecimi, w zakresie związanym z dochodzeniem Roszczeń od
  przewoźnika.
 5. Klient zobowiązuje się dostarczyć AirCompensation wszelkie informacje i dokumenty konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
 6. Klient zobowiązuje się do zapłaty AirCompensation wynagrodzenia w przypadku uzyskania odszkodowania, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 7. Klient upoważnia AirCompensation do pobrania od przewoźnika przyznanych Klientowi lub innym reprezentowanym przez Klienta osobom Odszkodowań lub Innych Należności i do
  wypłaty Klientowi lub reprezentowanym przez Klienta osobom należnego Odszkodowania, po potrąceniu z tego Odszkodowania przez AirCompensation należnego AirCompensation
  wynagrodzenia zgodnie z § 6 Regulaminu. Uzyskane w wykonaniu niniejszej Umowy Inne Należności będą przysługiwać wyłącznie AirCompensation jako wynagrodzenie za przyjęcie na
  siebie ryzyka finansowego prowadzenia sporu z przewoźnikiem.
 8. Klient zobowiązuje się, że po zawarciu Umowy nie będzie utrzymywał bezpośrednich kontaktów z przewoźnikiem i nie będzie akceptował kierowanych do niego przez przewoźnika lub
  reprezentujący przewoźnika podmiot ofert zapłaty Odszkodowania lub ofert innej (niepieniężnej) rekompensaty.
 9. Klient zobowiązuje się do informowania AirCompensation o wszelkich próbach nawiązania bezpośredniego kontaktu przez przewoźnika lub reprezentujący go podmiot i o treści
  kierowanych przez te podmioty oświadczeń. W przypadku naruszenia warunków niniejszego postanowienia i wypłaty Klientowi Odszkodowania bezpośrednio do jego rąk, Klient będzie
  zobowiązany do zapłaty AirCompensation wynagrodzenia, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 10. Klient zobowiązuje się, że w przypadku wypłaty przez przewoźnika lub reprezentujący przewoźnika podmiot Odszkodowania, skutkiem działań AirCompensation, bezpośrednio do rąk
  Klienta, Klient zawiadomi o tym zdarzeniu AirCompensation i zapłaci AirCompensation wynagrodzenie, zgodnie z § 6 Regulaminu.

 

§ 5
Obowiązki AirCompensation

 

 1. AirCompensation zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. W szczególności AirCompenasation zobowiązuje się do reprezentowania Klienta w relacjach z przewoźnikiem na etapie przedsądowym (postępowanie reklamacyjne). W przypadku konieczności skorzystania z Postępowania sądowego albo Postępowania administracyjnego AirCompensation zobowiązuje się do zlecenia dochodzenia Roszczeń Klienta prawnikowi zewnętrznemu na koszt AirCompensation.
 2. AirCompensation może zrezygnować z inicjowania Postępowania sądowego, jeśli z opinii prawnika zewnętrznego wynika, że dochodzenie Odszkodowania jest niecelowe. AirCompensation zobowiązuje się do przekazania Klientowi należnego mu Odszkodowania, po potrąceniu należnego AirCompensation wynagrodzenia, zgodnie z § 6 Regulaminu w terminie 14 dni od daty zaksięgowania wpływu kwoty tego Odszkodowania na konto AirCompensation i przekazania AirCompensation przez Klienta danych do dokonania przelewu.
 3. Przysługujące Klientowi Odszkodowanie, po potrąceniu należnego AirCompensation wynagrodzenia, będzie wypłacane, według wyboru Klienta, w walucie euro lub w złotówkach.
  Wypłacona Klientowi kwota będzie pomniejszona o bankowe koszty przelewu a w przypadku wyboru wypłaty w złotówkach, także o koszty konwersji euro na złotówki.

 

§ 6
Wynagrodzenie

 

 1. W przypadku uzyskania dla Klienta lub dla reprezentowanej przez Klienta osoby Odszkodowania bez inicjowania Postępowania Sądowego AirCompensation przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20 % uzyskanego Odszkodowania, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. W konsekwencji wynagrodzenie w przypadku odszkodowania w wysokości:
  a. 250 euro wynosi 61,50 euro brutto;
  b. 400 euro wynosi 98,4 euro brutto;
  c. 600 euro wynosi 147,6 euro brutto.
 2. W przypadku uzyskania dla Klienta lub dla reprezentowanej przez klienta osoby Odszkodowania, po zainicjowaniu Postępowania Sądowego, AirCompensation przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25 % uzyskanego Odszkodowania, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%.
  a. 250 euro wynosi 76,88 euro brutto;
  b. 400 euro wynosi 123,00 euro brutto;
  c. 600 euro wynosi 184,50 euro brutto.
 3. W przypadku zainicjowania Postępowania sądowego AirCompensation jest wyłącznie uprawniona do przyznanych przez Sąd Innych Należności.
 4. W przypadku zainicjowania Postępowania administracyjnego do prowizji wskazanej w w pkt. 1 § 6 doliczona zostanie jednorazowa opłata administracyjna w wysokości 10 Euro od zgłoszenia.

 

§ 7
Przetwarzanie Danych osobowych

 

 1. Klient przez zgłoszenie szkody na Stronie Internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AirCompensation na potrzeby wykonania Umowy. Administratorem danych
  osobowych jest AirCompensation.
 2. Przekazanie danych osobowych obejmuje co najwyżej: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL Klienta, a także adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
  Podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do przekazanych danych osobowych lub
  poprawiania tych danych osobowych.
 3. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, to jest prawnikom zewnętrznym świadczącym usługi w porozumieniu z AirCompensation w celu dochodzenia
  Roszczeń na rzecz Klienta.

 

§ 8
Zakończenie Umowy

 

Umowa wygasa skutkiem jej wykonania, po przyznaniu i zapłacie przez przewoźnika należnego Klientowi Odszkodowania na konto AirCompensation i przekazaniu Klientowi kwoty odszkodowania, po potrąceniu należnego AirCompensation wynagrodzenia.

 1. Umowa wygasa także w przypadku poinformowania Klienta przez AirCompensation o niecelowości dochodzenia Odszkodowania na Drodze Sądowej, ustalonej w oparciu o opinię
  zewnętrznego prawnika, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. AirCompensation jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku przekazania przez Klienta nieprawdziwych danych lub dokumentów, lub w
  przypadku odmowy przekazania AirCompensation danych lub dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy.

 

§ 9
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
  wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy, to jest od dnia powiadomienia Klienta przez AirCompensation o przyjęciu zlecenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres AirCompensation oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 

 1. AirCompensation jest upoważniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Klienta tylko w przypadku uzyskania jego
  zgody na treść nowego Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2018 roku i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli Umowę z Aircompensation po tej dacie.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz należy wypełnić tylko w przypadku odstąpienia od umowy.

AirCompenasation

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

ul. Kielcka 19, 31-523 Kraków

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zlecenia dochodzenia Roszczeń, zawartej w dniu
………..[proszę wpisać datę otrzymania wiadomość e-mail od AirCompensation, zawierającej
potwierdzenie przyjęcia zlecenia], zawartej z ……………………….. [proszę wpisać imię i nazwisko
konsumenta (-ów)], zamieszkałego (-ych) w [proszę wpisać adres konsumenta (-ów)].

……………………………………

Data i podpis konsumenta (-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]